ชื่อ - นามสกุล :นางรุจิกร ป้องวิชัย
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
Telephone :
Email :