ชื่อ - นามสกุล :นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
Telephone :0862548676
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา